Τι είναι

Iδιαίτερα μεταδοτική, οφείλεται στο παράσιτο Pediculus humanus var capitis.

Μεταδίδεται με την άμεση επαφή από μολυσμένα άτομα ή αντικείμενα και χαρακτηρίζεται από έντονo κνησμό.

Απαντάται σε όλες τις ηλικίες και έχει συχνότερη επίπτωση σε παιδιά σχολικής ηλικίας.

Θεραπεία

Αντιφθειρικά σκευάσματα, απαιτείται συμμόρφωση από τον πάσχοντα και το περιβάλλον του.